W wyroku z 4 grudnia 2019 r., sygn. I CSK 577/18 Sąd Najwyższy podzielił argumentację przedstawioną w skardze kasacyjnej wywiedzionej w imieniu klienta Kancelarii BBK. Sąd Najwyższy uznał, że część wynagrodzenia podwykonawcy zatrzymana na poczet kaucji zabezpieczającej roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji, podlega odpowiedzialności solidarnej inwestora.

Sąd Najwyższy przychylił się do stanowiska prezentowanego w skardze kasacyjnej, że zatrzymanie części należności wynikających z faktur wystawionych przez podwykonawcę, nie oznacza, że należności te tracą cechy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. Wyrok Sądu Najwyższego urzeczywistnia zatem pełną ochronę wynagrodzenia podwykonawcy w trybie odpowiedzialności solidarnej inwestora.