Kancelaria BBK świadczy kompleksową obsługę prawną w ramach prawa administracyjnego materialnego jak i w ma bogate doświadczenie w związane z reprezentowaniem przedsiębiorców i osób fizycznych w postępowaniach administracyjnych, zarówno na etapie postępowań przed organami administracji rządowej i samorządowej, jak i na etapie postępowań sądowo-administracyjnych.

Szczególne doświadczenie mamy w zakresie obsługi postępowań administracyjnych inwestycji budowlanych od etapu planowania przestrzennego, poprzez uzyskiwane pozwoleń na budowę, aż po pozwolenia na użytkowanie. Posiadamy szerokie doświadczenie przeprowadzonych postępowań administracyjnych przy budowie autostrad, linii kolejowych, sieci światłowodowych jak i obiektów kubaturowych. Kancelaria BBK ma także doświadczenie w postępowaniach administracyjnych związanych z gospodarką odpadami i prawem ochrony środowiska.

Kancelaria BBK w sprawach administracyjnych w szczególności:

  • prowadzi sprawy klientów przy uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowaniu przestrzennego, uzyskiwaniu decyzji o warunkach zabudowy, uzyskiwaniu pozwoleń na budowę oraz pozwoleń na użytkowanie;
  • obsługuje postępowania dotyczące inwestycji drogowych, inwestycji kolejowych, oraz obiektów kubaturowych;
  • prowadzi doradztwo dotyczące infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym budowy linii światłowodowych;
  • prowadzi sprawy z zakresu gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska;
  • reprezentuje klientów przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;